บริษัทบริหารสินทรัพย์ ควรสนใจ ROA

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC; Asset management company) ROA ที่ดี สม่ำเสมอ เป็นอัตราส่วนที่ควรสนใจ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เช่น JMT(บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)), CHAYO (บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)), BAM (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))

การทำธุรกิจ คือ บริษัทจะซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL หรือ หนี้เสีย) จากสถาบันการเงินและบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อนำมาติดตามเรียกเก็บหนี้ เช่น อาจซื้อมาราคา 5-10% ของยอดหนี้ สำหรับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และก็มาตามเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ซื้อมา

รายการ “เงินให้สินเชื่อ” ในงบการเงิน จะเป็นรายการที่บอกว่าซื้อหนี้เสียมาเท่าไร จะอยู่ในส่วนของ สินทรัพย์ ในงบดุล

การรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุน จะเป็นการประมาณการณ์ คือ จะประมาณว่า หนี้ที่ซื้อมาสร้างรายได้ได้เท่าไร กี่% ที่เรียกว่า %EIRR

การรับรู้รายได้เขาก็จะมีเขียนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะว่า เขารับรู้รายได้แบบนี้ “รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณจากราคาทุนตัดจำหน่ายของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต”

กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ จะรับรู้กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ เมื่อเงินรับจากลูกหนี้ที่รับซื้อสูงกว่าราคาทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ดังนั้นถ้ามี “กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้” แสดงว่า บริษัทประมาณการดอกเบี้ยรับน้อยกว่าที่ทวงเงินมาได้ ถ้าไม่มีรายการนี้แสดงว่า แสดงว่าประมาณไว้พอดี

จากการซื้อหนี้เสียมาบริหาร ผลการดำเนินงานจะดี ก็คือ เรียกเก็บหนี้ได้ตามที่บริษัทคำนวณไว้ หรือได้มากกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ หรือสินทรัพย์ที่ยึดมามาขายได้กำไร (เพราะหนี้บางส่วนที่ซื้อมาจะเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน)

ถ้าบริหารได้ดี ROA (return on asset) ซึ่งคิดจาก กำไร หารด้วยสินทรัพย์ จะดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทก็จะเป็นพวกหนี้ที่นำมาบริหาร

แต่ถ้าแนวโน้มลดลง แสดงว่า สินทรัพย์ที่มีไม่ค่อยก่อให้เกิดกำไร ทวงหนี้ได้น้อยกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ และส่วนของสินทรัพย์จะโต โดยเฉพาะส่วนของยอดคงค้าง เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ สินทรัพย์รอการขาย ทำให้ ROA แนวโน้มลดลงได้

……………………………………………….

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนจบ สามารถนำไปปรบใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: