Sharpe ratio, Alpha, Beta ของกองทุนรวม คืออะไร

เวลาอ่าน Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมอ่านเพิ่มเติม “Sharpe ratio, Alpha, Beta ของกองทุนรวม คืออะไร”

Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??

ในการลงทุนตราสารหนี้ เราจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หนอ่านเพิ่มเติม “Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??”

Update!! ลดหย่อนภาษี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง

Update ลดหย่อนภาษีปี 66 ค่าลดหย่อนบางอย่างจะมีการเปลี่ยอ่านเพิ่มเติม “Update!! ลดหย่อนภาษี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง”

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rulอ่านเพิ่มเติม “สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule”

สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘)อ่านเพิ่มเติม “สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66”

หุ้นกู้แปลงสภาพ และ COCO Bonds คืออะไร

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสิทอ่านเพิ่มเติม “หุ้นกู้แปลงสภาพ และ COCO Bonds คืออะไร”

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ขาดทุนไป 1.8 พันลอ่านเพิ่มเติม “ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน”

แก้ว 3 ประการของการลงทุน

แก้ว 3 ประการจากแนวคิดของของ ดร. นิเวศน์ มีอะไรบ้าง มาออ่านเพิ่มเติม “แก้ว 3 ประการของการลงทุน”

การคำนวณราคาตราสารหนี้

ทำไมเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้น มูลค่าตราสารหนี้ลดลง และดอกเบี้อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาตราสารหนี้”

ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ

ถ้าต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บ. ต้องมีเอ่านเพิ่มเติม “ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ”