Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??

ในการลงทุนตราสารหนี้ เราจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หนอ่านเพิ่มเติม “Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??”

Update!! ลดหย่อนภาษี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง

Update ลดหย่อนภาษีปี 66 ค่าลดหย่อนบางอย่างจะมีการเปลี่ยอ่านเพิ่มเติม “Update!! ลดหย่อนภาษี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง”

ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมเรียก 50 ทวิ และต้องได้ 2 ใบ

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเรียก ใบ50ทวอ่านเพิ่มเติม “ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมเรียก 50 ทวิ และต้องได้ 2 ใบ”

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rulอ่านเพิ่มเติม “สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule”

สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘)อ่านเพิ่มเติม “สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66”

Bank run คืออะไร

Bank Run หมายถึง การที่ผู้ฝากเงินต่างแห่กันถอนเงินสดออกอ่านเพิ่มเติม “Bank run คืออะไร”

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ขาดทุนไป 1.8 พันลอ่านเพิ่มเติม “ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน”

การคำนวณราคาตราสารหนี้

ทำไมเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้น มูลค่าตราสารหนี้ลดลง และดอกเบี้อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาตราสารหนี้”

ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ

ถ้าต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บ. ต้องมีเอ่านเพิ่มเติม “ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ”

เงินจากงานที่เราทำปลายปี 65 แต่ได้รับเงินต้นปี 66 ต้องรวมยื่นภาษีเป็นของปีไหน

เงินได้พึงประเมินตามประมวลกฎหมายรัษฎากรให้ถือตามที่เราไอ่านเพิ่มเติม “เงินจากงานที่เราทำปลายปี 65 แต่ได้รับเงินต้นปี 66 ต้องรวมยื่นภาษีเป็นของปีไหน”