สรุปเรื่อง “LTF”

การนับปีของ LTF นับตามปีปฏิทิน ถ้าซื้อก่อนปี 2559 ต้องถอ่านเพิ่มเติม “สรุปเรื่อง “LTF””