“Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

Free float คืออะไร ทำไมตลาดหลักทรัพย์ถึงให้ความสำคัญที่อ่านเพิ่มเติม ““Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ”