EBITDA คืออะไร

เวลาที่โบรเกอร์พูดถึงกำไรของบริษัทต่างๆ ตามบทวิเคราะห์ อ่านเพิ่มเติม “EBITDA คืออะไร”

ค่าเสื่อมราคา อยู่ตรงไหนของงบการเงิน

ค่าเสื่อมราคานั้นเป็น ค่าที่ปรากฎในทั้ง 3 งบการเงินเลยทอ่านเพิ่มเติม “ค่าเสื่อมราคา อยู่ตรงไหนของงบการเงิน”