Recession คืออะไร??

ช่วงนี้จะได้เห็นข่าวเรื่องความกังวลเรื่องของ Recession อ่านเพิ่มเติม “Recession คืออะไร??”

ทำไมเงินเฟ้อสูง ต้องขึ้นดอกเบี้ย

ช่วงนี้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากเกินไปทั่วโลก ในบ้านอ่านเพิ่มเติม “ทำไมเงินเฟ้อสูง ต้องขึ้นดอกเบี้ย”