Bond yield คืออะไร ส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไง??

ในช่วงที่นี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าวว่า bond yield มีการปรอ่านเพิ่มเติม “Bond yield คืออะไร ส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไง??”

เงินเฟ้อ กับ ตลาดหุ้น

ช่วงนี้มักจะได้เห็นข่าว เรื่องความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมาอ่านเพิ่มเติม “เงินเฟ้อ กับ ตลาดหุ้น”