การคำนวณราคาตราสารหนี้

ทำไมเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้น มูลค่าตราสารหนี้ลดลง และดอกเบี้อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาตราสารหนี้”