Bond yield คืออะไร ส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไง??

ในช่วงที่นี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าวว่า bond yield มีการปรอ่านเพิ่มเติม “Bond yield คืออะไร ส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไง??”