Recession คืออะไร??

ช่วงนี้จะได้เห็นข่าวเรื่องความกังวลเรื่องของ Recession อ่านเพิ่มเติม “Recession คืออะไร??”

Inverted yield curve คืออะไร

ใครสงสัยว่า Invert Yield Curve นี้คืออะไร ช่วงนี้มักจะไอ่านเพิ่มเติม “Inverted yield curve คืออะไร”