SCBX ทำ tender offer แล้วผู้ถือหุ้น SCB เดิมมีทางเลือกอย่างไร

หลังจากที่ SCB มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินทอ่านเพิ่มเติม “SCBX ทำ tender offer แล้วผู้ถือหุ้น SCB เดิมมีทางเลือกอย่างไร”