มูลค่าทางบัญชี (Book value) คืออะไร??

เป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทในส่วนของงบดุล หรือส่วอ่านเพิ่มเติม “มูลค่าทางบัญชี (Book value) คืออะไร??”