Earning dilution จากหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน จะทำให้จำนวนหุ้นโดยรวมในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจอ่านเพิ่มเติม “Earning dilution จากหุ้นเพิ่มทุน”