EBITDA คืออะไร

เวลาที่โบรเกอร์พูดถึงกำไรของบริษัทต่างๆ ตามบทวิเคราะห์ อ่านเพิ่มเติม “EBITDA คืออะไร”

EV/EBITDA คืออะไร??

EV/EBITDA นั้น ก็เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแบบหนึ่ง โดยกาอ่านเพิ่มเติม “EV/EBITDA คืออะไร??”