NAV คืออะไร??

ใครสนใจลงทุนกองทุนรวม มารู้จักกันว่า NAV, มูลค่าหน่วยลงอ่านเพิ่มเติม “NAV คืออะไร??”

ทำไม NAV กองทุนรวมตราสารหนี้มีปรับลดลงได้??

หลายคนเข้าใจว่า ถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นั้น กออ่านเพิ่มเติม “ทำไม NAV กองทุนรวมตราสารหนี้มีปรับลดลงได้??”