SCB, SCBB, SCBX คืออะไร

หลังจากที่ SCB มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อ่านเพิ่มเติม “SCB, SCBB, SCBX คืออะไร”

SCBX ทำ tender offer แล้วผู้ถือหุ้น SCB เดิมมีทางเลือกอย่างไร

หลังจากที่ SCB มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินทอ่านเพิ่มเติม “SCBX ทำ tender offer แล้วผู้ถือหุ้น SCB เดิมมีทางเลือกอย่างไร”

เมื่อหุ้นที่เราถืออยู่ถูก tender offer ต้องทำยังไง??

ช่วงนี้มีการทำ tender offer หุ้น INTUCH และ ADVANC โดยบอ่านเพิ่มเติม “เมื่อหุ้นที่เราถืออยู่ถูก tender offer ต้องทำยังไง??”