Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??

ในการลงทุนตราสารหนี้ เราจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หนอ่านเพิ่มเติม “Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??”