ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เสียเท่าไหร่??

มีกระทู้หนึ่งในพันทิพ ถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมกองทุนรวม โดยเจ้าของกระทู้ สอบถามว่าที่เขาแสดงข้อมูลไว้นั้น สรุปต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุน เท่าไหร่? สามารถกดอ่านกระทู้ได้จากลิงค์นี้นะ https://pantip.com/topic/39882425?

วันนี้จะมาเล่าเรื่องของค่าธรรมเนียมกองทุนรวม ให้อ่านกัน…

รูปภาพ เป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่ง ที่นำมาเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/fund/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่สามารถเข้าไปหาข้อมูลของกองทุนรวมได้สะดวก

“ค่าธรรมเนียมกองทุน” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน” และ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน”

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม หรือ Total Expense Ratio (TER) ค่าธรรมเนียมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าการจัดการกองทุนรวม หรือค่าผู้จัดการกองทุน และจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างๆ เช่น ค่าเอกสาร จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ค่าธรรมเนียมจะเขียนเป็น % ต่อปีของ NAV โดยนำมาคิดและหักเฉลี่ยเป็นรายวัน ดังนั้นค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักจากมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนรวมทุกวัน ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) ที่แสดงในแต่ละวันจะหักค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปแล้ว ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ำกว่าผลตอบแทนที่กองทุนทำได้ เพราะทรัพย์สินของกองถูกหักไปจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ เช่น ถ้าค่าธรรมเนียมนี้ เสีย 2.12% ต่อปี เขาจะนำมาเฉลี่ยเป็นรายวัน = 2.12% / 365 = 0.0058% จากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในทุกวัน

ดังนั้นค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลค่อนข้างมากกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากกองทุนรวมได้ จึงควรพิจารณาในการเลือกกองทุนรวมด้วย

จากรูป ค่าใช้จ่ายในส่วนของ total expense ratio ที่ต้องจ่ายคือ 2.12% ต่อปี เราดูตามช่องที่เรียกเก็บจริง ซึ่งในจำนวนนี้ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงอยู่ตอนนี้ 2.00% ต่อปีนั้นไปด้วยแล้ว

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมนี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ จะถูกคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนมีการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โดยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือ front-end fee เป็นค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนต้องจ่ายเมื่อซื้อหน่วยลงทุนจากบลจ. และค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ back-end fee เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อไปขายคืนหน่วยลงทุน เพราะเขามองการซื้อขายจากมุมมองของ บลจ. นะ

โดยราคาขาย = NAV ต่อหน่วย + 0.0001 + ค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืน = NAV ต่อหน่วย – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกคำนวณอยู่ในราคาซื้อ ขายของกองทุนรวมแล้ว ดังนั้นเวลาที่กองทุนรวมประกาศราคาซื้อและขาย ราคาซื้อ ขายจะต่างกัน และต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการซื้อและขายแฝงอยู่ในนั้นนั่นเอง

จากรูป ตอนนี้กองทุนรวมกองนี้ยังไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการขาย 0.5% ต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ดังนั้นเวลาที่กองทุนนี้ประกาศราคาขาย ราคารับซื้อขาย จะเป้นแบบนี้

ราคาขาย = NAV ต่อหน่วย + 0.0001 + ค่าธรรมเนียมการขาย

= 13.3378 + 0.0001 + (13.3378 x 0.5%) = 13.4046

ราคารับซื้อคืน = NAV ต่อหน่วย เพราะกองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

“ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน” ในทุกหนังสือชี้ชวนของกองทุนกล่าวไว้

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: