“Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

Free float คืออะไร ทำไมตลาดหลักทรัพย์ถึงให้ความสำคัญที่อ่านเพิ่มเติม ““Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ”

ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ข่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการปรอ่านเพิ่มเติม “ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร??”