P/E บอกผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดยังไง

การดูความสนใจของการลงทุนหุ้น อาจพิจารณาจาก P/E และผลตอบอ่านเพิ่มเติม “P/E บอกผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดยังไง”

Forward P/E อัตราส่วนความคาดหวัง

ถ้าพูดถึงค่า P/E นั้น หลายคนน่าจะรู้จัก ซึ่งในความเรียบอ่านเพิ่มเติม “Forward P/E อัตราส่วนความคาดหวัง”

ทำไมคิดค่า P/E แล้วไม่ตรงกับ set ??

ถ้าพูดถึงการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อบอกความถูกแพงของหุ้นอ่านเพิ่มเติม “ทำไมคิดค่า P/E แล้วไม่ตรงกับ set ??”