Forward P/E อัตราส่วนความคาดหวัง

ถ้าพูดถึงค่า P/E นั้น หลายคนน่าจะรู้จัก ซึ่งในความเรียบอ่านเพิ่มเติม “Forward P/E อัตราส่วนความคาดหวัง”